Акушерство: Підруч. для мед. ВНЗ

105.00 грн.
Акушерство: Підруч. для мед. ВНЗ
В.І. Грищенка.2009.
Видавництво "Знання"
408 стр.

У сучасних умовах у сфері поліпшення якості підготовки студентів-медиків і поглиблення їхніх знань у галузі акушерства гостро постала потреба у виданні підручника, який би висвітлював акту-альні питання акушерства і відповідав чинним навчальним програмам.
Підручник створено відповідно до нової програми з акушерства та згідно з вимогами Болонського процесу.
У підручнику описано сучасні досягнення вітчизняної та світової акушерської науки, розглянуто фізіологічні аспекти вагітності та пологів, основні чинники етіології, патогенезу, клініки, діаг-ностики, лікування і профілактики захворювань під час вагітності, пологів та післяпологового періоду. Основи організації акушерської допомоги в Україні подано з урахуванням наказів МОЗ Ук-раїни, клінічних протоколів, стандартів медичної освіти.
Для студентів вищих медичних навчальних закладів III—IV рівнів акредитації.

Коментарии
Добавить коментарии