Бюджетна система України Підручник затверджено МОН України

40.00 грн.
Бюджетна система України Підручник затверджено МОН України
Василик О.Д. Рік видання: 2004
ТОВ "Центр учбової літератури"
542 стр.

Розглянуто теоретичнi основи бюджету, його економiчну природу, сутнiсть, призна чення в економiцi держави. Дослiджено становище i розвиток бюджетної системи держави, її складовi елементи, принципи побудови, структуру бюджетного механiз му. Розкрито змiст державного та мiсцевих бюджетiв, обґрунтовано систему дохо дiв та видаткiв бюджетiв. Значну увагу придiлено бюджетному процесу, плануванню й прогнозуванню бюджету, органiзацiї його виконання. Ґрунтовно розглянуто ви датки бюджетiв на розвиток соцiальної сфери, соцiальний захист та соцiальне за безпечення, на державне управлiння, оборону, правоохоронну дiяльнiсть, охорону навколишнього природного середовища, обслуговування державного боргу. Ста тистичнi данi наведено у грошових одиницях вiдповiдних рокiв. Пiдручник призна чається для студентiв економiчних спецiальностей.

Коментарии
Добавить коментарии